قرآن
مجموعه آیات قرآنِ بیان شده در سخنرانی های حضرت استاد
  قرآن و تفسیرهایی که حضرت اُستاد در منبرها می فرمایند منبع و مُترجمش کیه؟   آیات 1 تا 10 سوره مبارکه بقره   آیات 11 تا 20 سوره مبارکه بقره   آیات 21 تا 29 سوره مبارکه بقره   آیات 28 تا 40 سوره مبارکه بقره   آیات 41 تا 52 سوره مبارکه بقره   آیات 54 تا 75 سوره ...